• Szpital SPWSZ Arkońska, lokalizacja Szczecin-Zdunowo
  • Szpital SPWSZ Arkońska, lokalizacja Szczecin-Zdunowo
  • Szpital SPWSZ Arkońska, lokalizacja Szczecin-Zdunowo
  • Szpital SPWSZ Arkońska, lokalizacja Szczecin-Zdunowo
  • Szpital SPWSZ Arkońska, lokalizacja Szczecin-Zdunowo

Statut Fundacji

Szczecin 08.08.2002 r.

STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA POMOCY TRANSPLANTOLOGII”

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA POMOCY TRANSPLANTOLOGII W SZCZECINIE”, zwana w dalszej części Statutu „FUNDACJĄ” ustanowiona została przez:
MAGDALENĘ ADAMSKĄ, ZBIGNIEWA BOCZEK, ARTURA BURDASZ, MIROSŁAWA BLACHOWSKIEGO, ZENONA CZAJKOWSKIEGO, JANUSZA FLASZA, TOMASZA GRODZKIEGO, RYSZARDA KULIGOWSKIEGO, JERZEGO KAPICA, JANA KIELAR, JACKA LITKE, WŁADYSŁAWA LISEWSKIEGO, TADEUSZA MALISZEWSKIEGO, JULIUSZA PANKOWSKIEGO, DARIUSZA POTKAŃSKIEGO, WOJCIECHA SOIŃSKIEGO, ANDRZEJA SEDLACZYKA, ROMANA SOWIŃSKIEGO, JANUSZA WÓJCIKA, ADAMA WOJNAROWSKIEGO, STANISŁAWA ZIELIŃSKIEGO, ZBIGNIEWA ZALEWSKIEGO zwanych dalej „FUNDATORAMI”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej notariusz MARZENY MIKOŁAJCZYK  w Szczecinie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 14 w dniu 05 grudnia 1994 roku, repertorium „A” numer 4167/1994.

Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz według zasad określonych niniejszym Statutem.

§2. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

§3.1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

§3.2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4. Fundacja posiada osobowość prawną.

§5.1. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii,

przedstawicielstw i zakładów, a także przystępować do spółek i fundacji.

§6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§6.1. W związku z prowadzona działalnością, Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego partnerów zagranicznych.

§6.2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

§7. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie.

ROZDZIAŁ II. CELE FUNDACJI

§8. Celami Fundacji są:

1/ wspieranie finansowe rozwoju nowoczesnej transplantologii w Szczecinie i na terenie całego kraju,

2/ finansowanie powstania Centrum Medycznego Transplantologii o standardach światowych,

3/ promocja i finansowanie rozwoju indywidualności szczególnie zasłużonych dla rozwoju medycyny szczecińskiej i polskiej,

4/ pomoc w rozwoju naukowym i zawodowym młodych lekarzy,

5/ wspieranie finansowe i promocja Szczecińskiego ośrodka Transplantologicznego w kraju

i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

6/ finansowanie badań naukowych w zakresie medycyny i transplantologii,

7/ wspieranie medycznej działalności szkoleniowej i naukowej.

§9. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1/ gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji,

2/ organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego zwłaszcza dla celów transplantologii,

3/ organizowanie i finansowanie zabiegów transplantologicznych,

4/ prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z transplantologią,

5/ finansowanie badań z zakresu medycyny i transplantologii,

6/ udzielanie pomocy materialnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji,

7/ wspieranie działalności innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,

8/ współpracę z wszelkimi instytucjami, urzędami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi, zmierzającą do realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 93.500.500,-

(dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy) złotych. Wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§11. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 40.000.000,- (czterdzieści milionów) złotych.

§12. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§13. Dochodami Fundacji są:

1/ darowizny, spadki i zapisy oraz dotacje i subwencje otrzymane zarówno z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i z zagranicy,

2/ dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

3/ dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,

4/ dochody z  majątku ruchomego i nieruchomego,

§14. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§16. Organami Fundacji są:

1/ Zgromadzenie Fundatorów zwane w dalszej części Statutu Zgromadzeniem,

2/ Rada Fundacji, zwana w dalszej części Statutu Radą,

3/ Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§17. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§18. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą wszyscy fundatorzy. W Zgromadzeniu Fundatorzy uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielona na piśmie.

§19. Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swojego grona osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

            a/ dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,

            b/ w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

§20. Zgromadzenie winno być zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 1/3-liczby fundatorów, z własnej inicjatywy Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji. O terminie Zgromadzenia wszyscy fundatorzy winni być powiadomieni na piśmie przez Zarząd.

§21. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równości głosów, decyduje głos wybieranego każdorazowo Przewodniczącego Zgromadzenia.

§22. O ile na Zgromadzeniu nie będzie wymaganej liczby Fundatorów,  to wyznaczony zostanie następny termin Zgromadzenia, na którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych fundatorów.

§23. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwołane co najmniej jeden raz w roku.

§24. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

2/ uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

3/ podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, jak również decydowanie o wchodzeniu przez Fundację w związku gospodarcze,

4/ wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

5/ zatwierdzanie programów działania Fundacji,

6/ udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi i Radzie,

7/ ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządy co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

8/ zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

9/ zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Rady,

10/ podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, jak również rozporządzenie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 50% masy majątkowej Fundacji, licząc na dzień zamierzonego rozporządzenia,

11/ podejmowanie uchwał w przedmiocie określenia, które z funkcji pełnionych w organach Fundacji będą odpłatne oraz wskazanie zasad wynagrodzenia, przyznawania nagród, odznak, medali honorowych i wyróżnień.

RADA FUNDACJI

§25. Radę Fundacji powołują i odwołują fundatorzy.

§26. Rada Fundacji składa się z 5 do 10 osób powołanych spośród fundatorów lub spoza ich grona na czas określony, cztery lata.

§27. Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady i Sekretarza, wybiera Rada spośród swoich członków.

§28. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, który prowadzi obrady.

§29. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał w roku.

§30. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1/ nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

2/ powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,

3/ nadzór nad działalnością Zarządu,

4/ opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

5/ inicjowanie kierunków działania Fundacji,

6/ nadzór nad gospodarką Fundacji.

§31. Dla prawidłowego wypełnienia swej funkcji, Rada Fundacji ma prawo:

a/ żądania od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach,

            b/ żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

            c/ dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

§32. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§33. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na czas nieokreślony z tym, że Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać Zarząd, poszczególnych jego członków lub Prezesa.

§34. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa.

Skład osobowy i liczbę członków Zarządu określi uchwała Rady Nadzorczej powołująca Zarząd. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§35. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w razie równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§36. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, zarządza majątkiem Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej.

§37. Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów, kieruje całością spraw Fundacji. W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Zarządu, poszczególnymi sprawami lub grupami spraw związanych  z działalnością Fundacji mogą zajmować się poszczególni członkowie Zarządu lub jego Prezes.

§38. Zarząd może utworzyć stanowisko dyrektora do bieżącego kierowania Fundacją.

§39. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§40. Zarząd przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy do dnia 31 marca Zgromadzeniu Fundatorów, po uprzednim przedstawieniu sprawozdania Radzie Fundacji do zaopiniowania.

§41. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji przy Zarządzie jednoosobowym składa Prezes Zarządu, a przy Zarządzie wieloosobowym dwóch członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ V. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ

§42. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym pozyskiwania środków finansowych na realizację jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§43. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację przez wyodrębnione organizacyjnie uchwałą Zarządu przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.

§44. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, w spółkach cywilnych, a także podejmować wspólne przedsięwzięcia z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, związkami bądź podmiotami gospodarczymi.

§45. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony będzie na finansowanie działalności statutowej. Powinna ona także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

§46. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:

1/ działalność szkoleniową, wydawniczą, organizowanie sympozjów i zjazdów,

2/ prowadzenie działalności handlowej w kraju i zagranicą artykułami spożywczymi, przemysłowymi, urządzeniami i sprzętem medycznym, wyrobami przemysłu farmaceutycznego w handlu hurtowym i detalicznym w imieniu własnym i w pośrednictwie, a także na zasadzie umowy komisu,

3/ świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia,

4/ usługi naukowo-badawcze,

5/ usługi w zakresie obsługi nauki i rozwoju techniki,

6/ świadczenie usług marketingowych i consultingowych,

7/ świadczenie usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych,

8/ świadczenie usług rzeczoznawstwa i ekspertyz medycznych.

§47. Za całokształt prowadzonej działalności odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji, który podejmuje decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych i kierunków działalności gospodarczej Fundacji.

ROZDZIAŁ VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§48. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów z zachowaniem postanowień uchwały o fundacjach.

§49. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów.

§50. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.

§51. Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane uchwałą Zgromadzenia Fundatorów o rozwiązaniu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§52. Dla efektywniejszego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§53. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne do dnia 31 marca sprawozdanie za swej działalności za rok ubiegły.

§54. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.